خرید کتاب a+ tagged posts

خرید کتاب از آمازون

وی درباره تأثیر جشنواره کتاب و رسانه خرید کتاب از آمازون در آستانه نوزدهمین دوره آن گفت: جشنواره ها زمان دارند و متناسب با آن زمان برگزار می شوند. جالب نیست که به جشنواره ها نگاه کنید ، از جمله جشنواره های کتاب و رسانه. بر اساس سنت و استمرار گذشته جشنواره ای را همزمان برگزار کنیم. در این صورت خرید کتاب از آمازون، این فقط یک تشریفات جشنواره است ، اتلاف انرژی ، وقت و نیروی انسانی.

اهمیت استراتژی و توجه به بازخورد
وی افزود: اگر جشنواره های فرهنگی از جمله جشنواره کتاب و رسا...

Read More