بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در ایران (با رویکرد جذب گردشگران خارجی)

در واقع گرشگری آموزشی در جهان روز به روز در هم اکنون توسعه می باشد که خانوادهها هم به برهان اصلی مسائل آموزشی و یادگیری به جهت فرزندانشان در کنار تفریح، از این دسته خاص دورههای آموزشی دوچندان استقبال میکنند اما در جمهوری اسلامی ایران توجهی به این جور از گردشگری نشده و پژوهشگاه رویان به عنوان او‌لین مرکز در کشور مبادرت به برگزاری و اشاعه آن نموده است. وی ادامه داد: بعبارتی برگزاری نمایشگاه ها، علاوه بر این که یک ابزار بازاریابی است می تواند به عنوان جاذبه، تعداد زیادی گردشگر را در ناحیه جذب کند و نمایشگاههایی که در شهرها برگزار میگردد، بسته به بعد ها محلی، ملی و بین المللی، اعتنا آن تیم از علاقهمندان را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به خود جلب می‌کند ودر کنار آن فرصتی به جهت تبلیغ و شناساندن شهر به گردشگران را آماده میآورد. برای پربارتر شدن و ارتقای بها علمی هر نمایشگاه، در کنار آن همایشها و کارگاههایی برگزار میشود که اهمیت استقبال گسترده صاحبنظران و متخصصان صنعتی روبرو بوده و فرصتی به جهت به روز رسانی علم فنی و شناخت حیاتی دستاوردهای نوین صنعت می باشد که ما این حساس را در روی داد دکتر بسکی در نظر گرفته و کنفرانس میان المللی گردشگری سلامت و طبیعتگردی را همزمان دارای نمایشگاه برگزارخواهیم کرد. همچنین طباطبائی دبیر علمی اتفاق افتاد دکتر معالج بسکی در ادامه گفت: کنفرانس در میان المللی گردشگری سالم و طبیعت گردی دکتر معالج بسکی یک پلتفرم مهم به جهت ارائه پیشرفتهای نو و نتایج تحقیقات در زمینههای گردشگری سالم و درختان گردی است و دارای عنایت به همین که، یکی از از مبنا و محورهای اهمیت توسعهی استوار و موفق در هر سرزمین و مقصد گردشگری در تراز تجارت ملی، منطقهای و در بین المللی، تدریس و دسترسی به نیروهای انسانی توسعه و گسترش یافته می باشد فعالین گردشگری سلامت، طبیعت گردی که مایلند وارد عرصهی به دست آوردن و کار در تراز ملی، در میان المللی و منطقهای شوند و در جهت بهبود و ارتقاء مزایای رقابتی خویش از جنبههای متعدد منابع انسانی، بازاریابی و برندینگ، بستر سازی برای یک تجارت پایدار و توسعهی و ارتقاء کیفیت سرویس ها در صنعت به سرعت در درحال حاضر رویش گردشگری سلامت شوند، میبایست به آموزش پیشرفته توسط مدیران مجرب و حرفهای همین صنعت جهت فراهم سازی خود برای ورود به همین صنعت پویا و جهانی، به تیتر یک ابزار حیاتی استراتژیک توجه ویژه داشته باشند. در پایان بهزاد شجاعی مشاور خوب شورای سیاستگذاری و دبیر اجرائی کنفرانس نمایشگاه بسکی عنوان کرد: برپایی نمایشگاهها بویژه در سطوح منطقهای و در میان المللی از جنبههای گوناگون موجبات پویایی اقتصاد مستقر را آماده میسازد که از گزاره آن امداد به گسترش و رونق صنعت گردشگری و هم نگهداری و افزایش مرحله اشتغال ملی هست هدف از برگزارى چنین نمایشگاه های، تقویت و گسترش صنعت گردشگرى و تاثیرگذارى آن در اقتصاد کلان مرز و بوم و ارتقا اشتغال در مرزوبوم مى باشد. طباطبایی عنوان کرد: اهمیت همین رویکرد، بیمارستان پزشک بسکی دارای حمایت دستگاهها، سازمانها و ادارات دارای ارتباط و حامیان بخشهای خصوصی و دولتی و همچنین مهم حمایت ویژه دانش گاه علوم پزشکی استان کلستان، اداره تمام میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان، انجمن علمی طبیعتگردی کشور ایران و کالج آراد اسلامی گنبد کاووس که محل اهمیت برگزرای روی داد است، قصد داراست تا اهمیت برگزاری ” نخستین کنفرانس و نمایشگاه میان المللی گردشگری سالم و فضای سبز گردی دکتر بسکی”و اصلی دعوت از صاحب و مالک نظران و فعالین همین عرصه، به شیوه حل مناسبی جهت ارتقا رده گردشگری سلامت و فضای سبز گردی به ویژه در بخش تدریس نیروی انسانی مورد نیاز این صنعت، دست یابد و در همین رویداد، ضمن تحلیل راهکارهای تدریس مناسب در همین زمینه به عمدهترین مشکلات و چالشهای پیش بر روی گردشگری سلامت و درختان گردی در گردشگری و میراث فرهنگی کشور‌ایران بپردازد. همینطور رابطه متقابلی در بین برپایی نمایشگاهها و توسعه گردشگری وتوریسم بازرگانی وجود دارااست و نشان می‌دهد که برپایی یک نمایشگاه به طور مستقیم تعداد زیادی گردشگر را به خویش جذب می‌نماید و سبب ساز به رونق اقتصادی در حوزه‌ می شود از طرفی، نمایشگاهها همواره یکی از از ابزارهای کارآمد و مطلوب در حوزه بازاریابی در جهت توسعه صنعت گردشگری به شمار میرود و به تیتر نقطه کانونی به جهت رو در رو نمودن عرضه کنندگان و مصرف کنندگان محصول و خدمات از نقش به سزایی در معرفی چهره به چهره نوآوریها و خلاقیتهای عرصههای مختلف برخوردار میباشد.

ایندکسر