بررسی کلاس عایق بندی تجهیزات الکتریکی

عایق بندی تکمیلی حفاظت، حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم اهمیت قسمت های برقدار یا حفاظت در برابر اتصالی را تأمین می کند. به جهت پرهیز از تولید اتصالی به زمین عایق بندی نصیب های برقدار نسبت به زمین و به ویژه به عایق بندی بند و کابل قابل انعطاف اعتنا کافی می شود. بیشترین کاربرد عایق های الکتریکی ، استعمال از آن‌ها به عنوان پوشش سیم های الکتریسیته و کابل ها می باشد یا به عنوان دی الکتریک در خازن ها عمل می نمایند . از آن جا که وصل هادی های در دسترس تجهیزات برقی کلاس II به سیم حفاظتی مجاز نیست آرم در درون و خارج گوشه و کنار آن ها دیده می شود. آلودگی کلمه از ارتقا مواد خارجی اعم از جامد، مایع و گاز میباشد که می تواند به تقليل استقامت دی الکتریکی هوا، تقليل مسافت هوایی و خزشی و مقاومت سطحی عایق جامد، منتهی می شود. مقاومت شیمیایی در بضاعت و توان مقاومت در برابر اثرات گوناگون رسانه های تعرضآمیز (اسید ، قلیایی و غیره) ابلاغ می شود. اساس عایق بندی اساس برروی نصیب های برقدار کشیده می شود تا از تماس مستقیم انسان و دام اصلی نصیب های برقدار پرهیز کند. گوشه و کنار و دیواره دستکم حفاظتی برابر IP2X را تأمین می کند، به این معنی که از ورود اشیایی که ترازو آن ها بیش از mm 2 می باشد دوری می کند. بسته به توان جریان عبوری از هادی ، انواع متمایز از عایق ها استعمال می شود که از لحاظ توان متفاوت هستند. به جمع عایق بندی اساس و عایق بندی تکمیلی، عایق بندی زیاد گفته می شود. تجهیزاتی که عایق بندی آن ها فراوان یا این که تقویت شده است. از مهمترین همین آزمون ها عبارتند از تست اندیس پلاریزاسیون، آزمون مقاومت عایقی، آزمون دی الکتریک روغن و تست HiPot . بعضی از مواد نظیر شیشه، صفحه و تفلون که اهمیت مقاومت بالا هستند، عایق های الکتریکی مضاعف مهربانی هستند. استقامت دی الکتریکی و مقاومت عایقی بالا و ثابت دی الکتریک و ضریب تلفات زیر از مشخصات حیاتی عایق جامد است. استعمال قرار میگیرند از نوع عایقهای جامد هستند. در اینجا، اصلی کمتر فشار، ولتاژ باخت نیز کاهش مییابد و به تدریج افزایش مییابد تا از مقداراولیه عایق حرارتی الکتریکی بالاتر رود. عایق بندی تقویت شده معمولاً در صورتی به کار می رود که کشیدن عایق بندی تکمیلی امکان پذیر نباشد. محفظه و دیواره چنان ساخته و کارگزاری می شوند که در وضعیت عمل و بهره برداری در جای خود محکم و پایدار بمانند. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه چسب عایق الکتریکی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر