20 روش مقاوم سازی و تقویت ساختمان فولادی و بتنی

مصالح پر کننده می تواند بتن مگر،مصالح سنگی ؛مصالح رودخانه ای حساس تراکم بالای ۹۵ بهینه سازی سایت باشد.برای در اختیار گرفتن پانچ هر دو پی قدیم و تازه معیا در دست گرفتن قرار می‌گیرد و به جهت ظرفیت باربری و فولادگذاری خمشی سطح تازه واحد سنجش در اختیار گرفتن میباشد. امروزه اصلی اعتنا به ارتقاء نیاز ما به ساختمانها فرآیند ایجاد و ساز رو به پرورش بوده و هر روز سریعتر از روز پیش دنبال میشود. گهگاه وقت ها ممکن می باشد به دلیل تغییر کاربری، استفاده از ساختمان تغییر یافته و فشار وارده به بنا نسبت به پیش بینیهای انجام شده در هنگام ساخت ارتقا یابد. عامل وجود این مشکلات میتواند نشات گرفته از نبود اعتنا به اندازه در نظارت، بکارگیری مجریان و پیمانکاران غیرمتخصص، یا این که حتی به کار گیری از مصالح نامرغوب باشد. مشکلات اجرایی معمولا به استدلال اختلال در قالببندی، آرماتوربندی، بتنریزی و عملآوری بتن به وجود میآیند. این طرز اگر چه یک طرز مطلوب برای تقویت ساختمان ها می باشد و در اصل اولی راه و روش حلی هست که درباره یک ساختمان بتنی به حیث می رسد البته ایراداتی ممکن می باشد وجود داشته باشد که نتوانیم از نشریه مقاوم سازی و بهسازی آن استعمال کنیم. یک طریق دیگر، تسلیح برهه زمانی با فولاد مهار شده در حیطه فشاری است که سبب گنجایش برشی فراتر به جهت سازه می شود. در مواردی که آسیبهای وارده به ستون بتنی دوچندان بوده و یا این که ستون از گنجایش کافی در برابر نیروهای جانبی برخوردار نباشد، استفاده از طرح ژاکت بتنی برای مقاوم سازی ستون توصیه مقاوم سازی دیوار برشی می گردد. اصلی اعتنا به این که ایران، کشوری زلزلهخیز است، شناخت همین روشها برای ارتقاء مقاومت بنا در برابر بارهای لرزهای اصلی زیاد متعددی داراست تا جان و محصول ما در امان باشد. همین ورق ها می بایست به شکل صحیح به سقف متصل و مهار شوند و فضای بین سقف و ورق کلیدی گروت یا این که مصالح بر مبنا اپوکسی پر شوند تا ضمن چسبندگی کافی، کارایی لرزه ای در برابر زمین لرزه و انتقال توشه قابل قبولی را از خود بر جای بگذارند. جداسازهای لرزه ای، المان هایی هستند که سختی جانبی آن ها نسبت به سختی محوری شان بسیار کمتر می باشد، لذا اساسی وقوع زلزله، این المانها میبایستی مانع انتقال نیرو به سازه¬ ی اهمیت شوند و سازه ی اساسی یک حرکت صلب را در حین وقوع لرزشهای زمین تجربه نماید.

ایندکسر