Tangled and downed power lines are seen on South Main Street, Wilkes-Barre, following Monday’s intense thunderstorm. A woman had to be rescued from this vehicle after it was trapped under live wires. Jerry Lynott | Times Leader

خطوط برق درهم و پایین در خیابان اصلی جنوبی، ویلکز-باره، در پی رعد و برق شدید روز دوشنبه دیده می شوند. یک زن باید پس از به دام افتادن در زیر سیم های زنده از این خودرو نجات می یافت.

جری لینوت | رهبر تایمز<p>Broken tree limbs litter South Main Street in Wilkes-Barre on Monday afternoon.</p>
<p>Jerry Lynott | Times Leader</p>
<p>“></p>
<p>اندام درخت شکسته بستر خیابان اصلی جنوبی در Wilkes-Barre در بعد از ظهر دوشنبه.</p>
<p>جری لینوت | رهبر تایمز</p>
</div>
<p>رعد و برق شدید در سراسر منطقه ویلکز باره بزرگ در بعد از ظهر دوشنبه نقل مکان کرد، ترک دنباله ای از آسیب و سیل فلش در پی آن است.</p>
<p>در میان آسیب ها، خطوط برق کاهش یافته در خیابان اصلی جنوبی در منطقه خیابان راس و پلازاها مقاماتی دارند که مردم را از صحنه دور می کنند و یک زن پس از به دام افتادن در زیر سیم های زنده در خارج از هات داگ های آبه از یک ماشین نجات می یافت.</p>
<p>در تحولات دیگر:</p>
<p>مناطقی از آن اغلب توسط سیل فلش فرو می رود، مانند زیرگذر راه آهن در خیابان اسکات در ویلکز-باره، سیل زده شده اند.</p>
<p>درختان و سیم ها در مکان های متعدد جاده ها را مسدود می کنند.</p>
<p>ساختمان چوب میداستیت در کینگستون دچار آسیب باد به یک دیوار شد.</p>
<p>• PPL Electric کمی قبل از ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر نزدیک به ۳۲۰۰ مشتری بدون قدرت را گزارش کرد.</p>
<p>• ما ممکن است با این کار انجام نمی شود. سرویس ملی آب و هوا هنوز منطقه ای را دارد که تحت مشاوره سیل، هشدار سیل فلش و هشدار شدید رعد و برق ذکر شده است.</p>
<p>برای به روز رسانی ها به عقب مراجعه کنید.</p>
<p><a href='http://tinyurl.com/yxs7v8mg' rel='nofollow' style='margin-right: 10px;'>tinyurl</a><a href='https://is.gd/dUnEB0' rel='nofollow' style='margin-right: 10px;'>is.gd</a><a href='https://u.nu/a19zt' rel='nofollow' style='margin-right: 10px;'>u.nu</a><a href='https://clck.ru/QVGQv' rel='nofollow' style='margin-right: 10px;'>clck.ru</a><a href='http://ulvis.net/0xU' rel='nofollow' style='margin-right: 10px;'>ulvis.net</a><a href='https://shrtco.de/AtCUj' rel='nofollow' style='margin-right: 10px;'>shrtco.de</a></p>
	</div><!-- .entry-content -->

</article><!-- #post-${ID} -->

		</main><!-- #main -->
	</section><!-- #primary -->


	</div><!-- #content -->

	<footer id=