به کالج می رویم در وسط یک همه گیر


 King’s College Physician Assistant students Laura Bogert, left, and Liz (who did not want to give her last name) stand on Public Square across from Rodano’s Tuesday in Wilkes-Barre. From Milford, Pa. and Connecticut, respectively, the two said they believe the school has done the best it can to make coming back on campus safe. Mark Guydish | Times Leader

کالج کینگ پزشک دستیار دانشجویان لورا بوگرت ، سمت چپ ، و لیز (که نمی خواست نام خانوادگی خود را به او) ایستاده در میدان عمومی در سراسر از سه شنبه رودانو در ویلکس – Barre. از میلفورد، پا و کنتیکت، به ترتیب، دو نفر گفتند که معتقدند مدرسه بهترین کار را کرده است تا بازگشت به محوطه امن را در بر دارد.

علامت گذاری گایدیش | رهبر تایمز

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>