اندک به یاد می آوریم که جنگ جهانی دوم


 Forty Fort resident Bob Megatulski, 95, who served in the Pacific Theater with the U.S. Navy Seabees during World War II, holds up a copy of his 1946 discharge papers last week during an interview at his home. Roger DuPuis | Times Leader

چهل فورت مقیم باب مگاتولسکی، ۹۵ ساله که در طول جنگ جهانی دوم در تئاتر اقیانوس آرام با دریاهای دریایی ایالات متحده خدمت کرده بود، یک نسخه از برگه های تخلیه سال ۱۹۴۶ خود را هفته گذشته در طی مصاحبه ای در خانه اش نگه می دارد.

راجر دوپويس | رهبر تایمز

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>