انتظار می رود ترامپ پنجشنبه آینده از منطقه اسکانتون بازدید کند

 President Donald Trump is seen speaking in the White House Rose Garden earlier this year. Trump is expected to visit Scranton next week, reports on Wednesday indicated. AP file photo

رئیس جمهور دونالد ترامپ دیده می شود که در اوایل امسال در باغ رز کاخ سفید صحبت می کرد. انتظار می رود که ترامپ هفته آینده از اسکانتون دیدن کند، گزارش های روز چهارشنبه حاکی از آن است.

عکس فایل AP

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>