اسید آسکوربیک (ویتامین ث) چیست؟

برای این خواسته یک گرم بافت خیس در هاون چینی محتوی 5 میلی لیتر بافر تریسHCL 05/0 مولار در pH 5/7 به مدت 30 دقی

توسط NEWSSHANS در 1 فروردین 1401
برای این خواسته یک گرم بافت خیس در هاون چینی محتوی 5 میلی لیتر بافر تریسHCL 05/0 مولار در pH 5/7 به مدت 30 دقیقه کاملا ساییده شد. درصورتی که دکتر دستورالعمل خاصی برای شما تجویز نکند می توانید اسید اسکوربیک را هر وقتی یادتان می باشد قبل یا آن گاه از خوراک مصرف ویتامین ث اسید اسکوربیک چیست کنید. به علاوه آسکوربات می تواند یا اهمیت واکنش مستقیم اهمیت رادیکال سوپراکسید، اکسیده شود یا به تیتر یک برهان احیاء کننده رادیکال آلفاکرموکسیل در آلفاتوکوفرول اکسید شده، مصرف شود (23). گزارش شده است که سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید موجب ارتقاء مقدار آنتوسیانینها و محتوی کلروفیل در Spirodella polyrriza شده اند (24). همچنین گزارش گردیده است که تنش کم آبی مقدار فلاونوئیدها را در برگ گیاه کلزا زیر تنش بی آبی ارتقاء می­دهد (14) . علاوه بر ارتقا جذب آهن، ویتامین C به کارایی طبیعی سیستم ایمنی تن و تشکیل کلاژن طبیعی عملکرد رگ های خونی، استخوان ها، غضروف، لثه ها، دندان ها و پوست امداد می کند. به جهت تولید کلاژن، یک پروتئین فیبری در بافت همبند که در سراسر سیستم های گوناگون بدن مثل عصبی، ایمنی، استخوان، غضروف، خون و غیره بافته می شود، اضطراری است. 3 میلی لیتر ترکیب واکنش شامل 5/2 میلی­لیتر بافر سدیم فسفات 05/0 مولار با pH برابر 7 و 30 میکروگرم پروتئین محلول در کووت کوارتز ریخته شد و درست به هنگام اندازه­گیری تغییرات جذب، 30 میکرولیتر هیدروژن پراکسید 30 % (حجم به حجم) به ترکیب واکنش اضافه شد و تغییرات جذب در 240 نانومتر به مدت 60 ثانیه در 25 سکو سانتی­گراد مهم استعمال از دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد. اندازه­گیری عمل آنزیم کاتالاز: برای اندازه­گیری عمل آنزیم کاتالاز، نخست پروتئین محلول برگ مطابق روش گفته شده در بخش سنجش عمل آنزیم پراکسیداز، استخراج شد و آنگاه برای سنجش فعالیت این آنزیم استعمال گردید. اندازه­گیری آنزیم پراکسیداز: به منظور اندازه گیری آنزیم پراکسیداز نخست پروتئینها از اندامهای هوایی (برگها) در دمای 4-0 رتبه سانتی گراد استخراج شدند(8). نتیجه های حاصله نشان می­دهند که بیشترین کار آنزیم کاتالاز مربوط به گیاهان شاهد بود و کمترین کار آنزیمی مربوط به گیاهان تیمار شده پایین حالت تنش بی آبی به اندازه یک سوم ظرفیت مزرعه ای بود. همینطور سالیسیلیک اسید، آسکوربیک اسید و ادغام توأم همین 2 ماده منجر ارتقا عمل آنزیم پراکسیداز نسبت به نمونه شاهد (در برگ و ریشه) شده است ، البته نتیجه ها حاصل از تیمار توأم ترکیبات بالا اصلی تنش خشکی منجر کاهش کار آنزیم پراکسیداز نسبت به گیاهانی که صرفا کلیدی تنش خشکی تیمار شده بودند گشت. غلظتهای بالای سالیسیلات باعث ارتقا عمل پراکسیداز در نخود شده می باشد (16).حضور اسکوربات و سالیسیلیک اسید به رخ تنهایی و همینطور به صورت توأم در وضعیت نرمال منجر افزایش فعالیت پراکسیداز می شود اما در حالت تنش، با دقت به این‌که ترکیبات ذکر شده سبب مهار خسارات ناشی از تنش می شوند، در نهایت کار آنزیم پراکسیداز کاهش می یابد. تیمار توأم ترکیبات بالا حیاتی تنش کم آبی سبب ارتقا عمل همین آنزیم نسبت به گیاهانی که به تنهایی تحت تأثیر تنش بی آبی قرار گرفته بودند شد. همینطور همین ویتامین باعث برطرف کردن خستگی و شاداب شدن افراد می­گردد. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط حساس آسکوربیک اسید در شیمی وب تارنما خود باشید.
آخرین مطالب